Juridische kennisgeving

Site-editor

de https://www.somtp.be wordt bewerkt door :

 

Telefoonnummer : 02 38 56 92 22

E-mail : communication@somtp.fr

De site is gemaakt in samenwerking met Agence Dn'D,
62 avenue gambetta 75020 Paris,
telefoonnummer : +33 1 48 75 59 59.

Verantwoordelijke uitgever van de site, Sylvain Bassaïstéguy Sylvain Bassaïstéguy

De hosting van de site wordt verzorgd door Magento, An Adobe Company, 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704 Phone:(310) 945-0345 www.magento.com


GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN CHARTER VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS
De site is beschikbaar op www.somtp.be of elk ander adres dat ervoor in de plaats kan komen.
Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik door een persoon (hierna "u") van deze site. Lees ze aandachtig door.
Toegang tot en/of gebruik van de gehele of een deel van de site of de inhoud ervan zijn onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (de "AV")

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

SOMTP stelt deze site voor u beschikbaar op voorwaarde dat u ermee instemt deze AV te lezen voordat u de site gebruikt. Door de site te bezoeken en/of te browsen, gaat u zonder voorbehoud akkoord met de AV. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, stop dan met het gebruik van de site.
SOMTP behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Daarom raden we u aan om ze regelmatig te raadplegen.
Raadpleeg het bericht "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze pagina om na te gaan of deze overeenkomst is gewijzigd sinds uw laatste bezoek.
Uw gebruik van de site na het plaatsen van een wijziging houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

De site, inclusief de inhoud ervan (en in het bijzonder alle gegevens, informatie, teksten, bestanden, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, foto's, video's, logo's, ontwerpen, modellen, sofware en merken) is de exclusieve eigendom van SOMTP en wordt in het bijzonder beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot in het bijzonder de intellecuele eigendom.
Alleen SOMTP is bevoegd om de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten verbonden aan deze site te gebruiken en te exploiteren, in het bijzonder handelsmerken, ontwerpen en modellen, auteursrechten, domeinnamen, beeldrechten en alle andere eigendomsrechten. Intellectueel, op een originele basis of door het effect van een uitdrukkelijke toestemming. Het gebruik van de gehele of een deel van de site, in het bijzonder door het downloaden, reproduceren, verzenden of weergeven voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden, is strikt verboden.
Geen enkel element van de site of een deel daarvan mag op enigerlei wijze worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, doorverkocht, verzonden, gepubliceerd, gecommuniceerd, gedistribueerd, uitgezonden, vertegenwoordigd, opgeslagen, gebruikt, verhuurd of geëxploiteerd, gratis of tegen betaling, door uzelf of door een derde partij, ongeacht de gebruikte middelen en/of media, of deze nu bekend of onbekend zijn, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SOMTP.
Deze AV kunnen op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als het verlenen van eigendomsrechten aan u of aan een derde partij.
Elk recht dat niet uitdrukkelijk hieronder wordt verleend, blijft de exclusieve eigendom van SOMTP.

HYPERTEXT LINKS EN COOKIES

De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites. SOMTP heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van deze sites te controleren, en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid op dit gebied. Het browsen op de site kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt maar dat de informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op een site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

GARANTIE - VERANTWOORDELIJKHEID VAN SOMTP

SOMTP streeft ernaar om naar best vermogen de juistheid te verzekeren van de actualisering van de informatie die op de site wordt gepubliceerd en waarvan de inhoud het recht behoudt om deze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
SOMTP kan niet garanderen dat de toegang tot de site ononderbroken, gemakkelijk, betrouwbaar, correct, volledig, bevredigend, vrij van fouten, snel of prompt zal zijn. SOMTP kan de duurzaamheid noch de stabiliteit van de dienst(en) garanderen die via de site wordt aangeboden, noch dat de dienst van uw specifieke behoeften voldoet of betrouwbaar, ononderbroken of foutloos zal zijn.
In geval van communicatie met SOMTP via de site of anderswege , bent u verantwoordelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid van de aldus verzonden informatie. Bovendien sluit SOMTP uitdrukkelijk de aansprakelijkheid uit voor inhoud die via de site wordt verzonden via e-mail of enig ander communicatiemiddel.
SOMTP garandeert de veiligheid van de uitwisselingen via electronische communicatie niet en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade als gevolg van uw gebruik van het netwerk of bedreigingen zoals in het bijzonder virussen, bugs en andere anomalieën die zouden voorkomen op het internetnetwerk.
Onder de voorwaarden toegestaan door de wet, is SOMTP niet aansprakelijk.
Voor elke onnauwkeurigheid, weglating of voor enige schade die het gevolg is van een inbreuk door een derde die heeft geleid tot een wijziging van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld
In het geval van schade veroorzaakt door ongeautoriseerde toegang van derden tot de site of het onmogelijk maken om toegang te krijgen
In het geval van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomen, omzet, gegevens, goodwill, eventuele vervangingskosten van goederen en/of diensten, die zouden kunnen voortvloeien uit de toegang of onvermogen om toegang te krijgen tot de gehele of een deel van de site, gebruik of onvermogen om informatie en enig ander element van de site te gebruiken. U wordt erop gewezen dat de toegang tot de site op elk moment door SOMTP kan worden onderbroken om redenen van onderhoud, veiligheid of andere technische beperkingen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, staat het SOMTP vrij om alle informatie te gebruiken die geen persoonlijke gegevens zijn en die haar kan worden doorgegeven via elektronische communicatie. Deze vrijheid omvat de vrijheid om producten en diensten te ontwikkelen, vervaardigen en op de markt te brengen op basis van de informatie die haar wordt verstrekt.
Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken, kan het zijn dat SOMTP ook "cookies" naar uw computer moet versturen wanneer u zich aanmeldt. Deze "cookies" zijn bestanden die uw navigatie op de site tijdens de huidige sessie vergemakkelijken en zijn nodig voor de winkelsessies binnen de e-commercesecties van de site. Er wordt aan herinnerd dat u zich kunt verzetten tegen het opnemen van "cookies" door uw browser dienovereenkomstig te configureren in overeenstemming met de instructies die in de browser verschijnen.
Als u een account aanmaakt of zich registreert om onze nieuwsbrief te ontvagen, wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens aan SOMTP te verstrekken. Het verstrekken van deze persoonlijke informatie is optioneel en stelt SOMTP alleen in staat om uw account te beheren, u beter te leren kennen om beter aan uw verwachtingen te voldoen en om u, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, nieuwsbrieven en andere informatie betreffende nieuwe producten van SOMTP toe te sturen.
Uw gegevens worden niet verhuurd of overgedragen aan derden. SOMTP kan echter vereist zijn om uw gegevens door te geven aan zijn externe serviceproviders (host, onderhoudsdienstverlener), maar alleen voor het beheer van de site en uw account.
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren.
U heeft ook een vrij recht van verzet tegen het verzamelen van uw gegevens door SOMTP. In dat geval kunt u niet profiteren van de diensten die worden aangeboden door SOMTP en wordt u niet geïnformeerd over nieuwe SOMTP-producten.
Om uw recht op toegang, oppositie, rectificatie of correctie uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar SOMTP op het volgende adres : communication@somtp.fr.
SOMTP implementeert de technische en organisatorische middelen die bedoeld zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid te verzekeren van de bestanden die zijn samengesteld uit persoonlijke gegevens die op haar site zijn verzameld. Er zij echter op gewezen dat SOMTP niet alle risico's beheert die verband houden met het functioneren van internet en de aandacht van internetgebruikers vestigt op het bestaan van mogelijke risico's die inherent zijn aan de praktijk en het gebruik van internet.

CONFLICTEN

In het geval dat er een conflict ontstaat tussen de informatie die op deze site verschijnt, een overeenkomst en/of enig contract dat u met ons heeft, hebben de voorwaarden van uw contract met SOMTP voorrang op de algemene voorwaarden en de informatie die op de site verschijnt, en deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de informatie op de site.

TOEPASSELLIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De huidige voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.
Franse rechtbanken zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot en/of gebruik van de site.

CONTACT

Voor meer informatie of vragen over deze AV kunt u contact met ons opnemen via communication@somtp.fr